Seminar:Thai Stakeholder Engagement Program2016

        “Stakeholder Engagement Program” เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสพูดคุยและแบ่งปันเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อบุคคลหรือชุมชนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางธุรกิจ 

         ในปัจจุบัน ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน เช่น การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจ้างงานแรงงานต่างด้าว การป้องกันปัญหาการใช้แรงงานเด็ก สภาพแวดล้อมและอนามัยในการทำงาน สุขภาวะและความปลอดภัยของลูกจ้าง ล้วนเป็นปัญหาสำคัญของทุก ๆ บริษัท ดังนั้น การจัดสัมมนา “Stakeholder Engagement Program” นี้ จึงนับเป็นโอกาสที่ดีในการส่งเสริมธุรกิจของแต่ละบริษัทและยังช่วยส่งเสริมงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทไปในตัวอีกด้วย ในทางกลับกัน สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ทำการแสดงความต้องการต่อบริษัทเช่นกัน

 

         ประเด็นเรื่อง “Stakeholder Engagement” นั้น นับเป็นประเด็นสำคัญมากในมาตรฐาน ISO 26000 ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐานระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับบรรษัทบริบาลของแต่ละบริษัทด้วย เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นโอกาสที่ดีในการคิดและหาแนวทางร่วมกันของผู้เข้าร่วมสัมมนาจากฝ่ายต่าง ๆ โดยเฉพาะฝ่ายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดดล้อม แผนกทรัพยากรบุคคลและแผนกอื่น ๆ ของบริษัทที่จะสามารถทำงานร่วมกันในอนาคต

 

การรับสมัคร

กรุณาเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างและทำการลงทะเบียน  https://goo.gl/bbVp5O

Download
Download PDF file (Thai)
TH-Announcement 0830.pdf
Adobe Acrobat Document 228.4 KB
Download
Download PDF file (Japanese)
JPN-Announcement 0830.pdf
Adobe Acrobat Document 251.7 KB