"กิจกรรมพิชิตไขมัน (Lose Fat Program) กลุ่มที่ 1" ณ บริษัท ไทย ไดโซ แอโรโซล จำกัด มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 30 ท่าน เรามีความมุ่งหวังให้พนักงานที่เข้าร่วมมีความตระหนักถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพและชีวิตประจำวัน ผ่านกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพที่ใช้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง เพื่อสร้างวัฒนธรรมสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนภายในบริษัท

กิจกรรมดำเนินอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 เดือน (พฤศจิกายน 2559 - มกราคม 2560)

โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้

1. สร้างความตะหนัก

2. ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง

3. การนำไปปรับใช้อย่างยั่งยืน

ซึ่งมากกว่าร้อยละ 60 ของผู้เข้าร่วมมีน้ำหนักลดลง และมีผู้ประสบความสำเร็จในน้ำหนักได้ถึง 7 กิโลกรัมในเวลา เพียง 3 เดือนและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องได้

มาริโมไฟฟ์มีการติดตามผู้เข้าร่วมอย่างต่อเนื่องด้วยบริการ Health Station และกลุ่มที่ 2 ได้เริ่มต้นแล้วเมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา

กิจกรรม Health Station วัดองค์ประกอบภายในร่างกายด้วยเครื่องวัดองค์ประกอบร่างกาย TANITA รุ่น DC-360


กิจกรรม Master Chef สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักโภชนาการที่ถูกต้องให้เชฟและเจ้าหน้าที่โรงอาหาร


กิจกรรม Food Education สร้างความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ เช่น การลดน้ำหนัก การดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน